Съдържание на ръководството

Затвори ръководството
Увод

Необходимо предисловие

От началото на 2003г. Централната библиотека на Българската академия на науките (ЦБ на БАН) използва и текущо адаптира модерната интегрирана библиотечна система за управление на библиотечно информационни ресурси ALEPH500, разработена от Ex Libris Group.

ALEPH500 е гъвкава система, която дава широки възможности за въвеждане, търсене и предоставяне на всички потребители на многоаспектна информация за библиотечните документи. За да се осигури пълноценно ползване на цялата палитра от възможности, които дава ALEPH500, се налага съставянето на ръководства както за особеностите и спецификата на отделните приложения на системата, така и за диференцираните изисквания на различни групи потребители.

Ползване на електронния каталог

Имате възможност да ползвате електронния каталог чрез бутоните на уеб браузъра си и бутоните от екрана на самия електронен каталог.

Екранът е съставен от две части. В горната му част ще видите поредица от линкове, които, взети заедно, формират Главното меню. Чрез него се управлява интерфейсът на екрана по-долу.

Изисквания към УЕБ браузъра

Нужен Ви е браузър (Internet Explorer 5.x или по-висока версия; Netscape 6.2 или по-висока версия), който е конфигуриран и поддържа Unicode. За потребителите на Windows операционна система е необходим Windows 95 или по-висока версия (препоръчва се Windows 2000) с подходящ инсталиран Global IMEs. За потребителите на Macintosh е необходим OS9.x с инсталиран подходящ езиков пакет или OS X.

Търсене по редна дума

Потребителят може да търси в азбучен списък на редни думи от библиографския запис. Те са взети от полетата на авторската отговорност, заглавието, предметната рубрика и т.н. Азбучният списък предхожда пълните библиографски записи. За повече информация Вж часта за Търсене по редна дума.

Видове търсене по думи

Предлагат се пет различни вида търсене по думи: основно, в повече от едно поле, в повече от една база данни, разширено и CCL. За да ползвате избрания от Вас тип търсене е необходимо да щракнете върху подходящите бутони от екрана за търсене по думи. За повече информация Вж часта за Търсене по думи.

Бази данни Към началото на прозореца

Имате възможност да видите списъка от бази данни, предлагани от ЦБ на БАН, като щракнете линка Бази данни от Главното меню. Можете да ги ползвате, като щракнете върху линка срещу тях.

Отзиви Към началото на прозореца

Изпращайте отзиви, въпроси и предложения директно до хората, които са отговорни за функционирането на системата и конкретно за електронния каталог.

Настройки Към началото на прозореца

Тук имате възможност да изберете предпочитаните от Вас: език на интерфейса, брой кратки записи на страница, максимален брой записи в Пълен вид, формат, включване на оторизирани данни в резултата от търсенето по редна дума и т.н.

Писмени знаци и Unicode Към началото на прозореца

Всички записи в базата данни се съхраняват в Unicode, което дава възможност в записите да се използва широка гама от букви, диакретични и специални знаци.

Визуализация на нелатински букви. Ако забележите странни знаци в някои от записите в електронния каталог, причината може би е във Вашия браузър. Това са вероятно заглавия от незападноевропейска колекция, в която се използват букви и символи различни от базовите латински. За да прочетете корекно записите, е необходимо да настроите допълнително браузъра си. Основното е, браузърът Ви да поддържа Unicode (UTF-8 character set) и да има подходящи шрифтове.

Като се използват стари браузъри, някои букви могат да се визуализират като група от четири букви и цифри. Например, в Netscape 4.x, записите, които използват китайски йероглифи, ще се визуализират като \ 65B0 \ 653F.

Как да настроите браузърите си:

за Internet Explorer:

-- от View изберете Encoding и след това щракнете върху Auto-Select.

за Netscape:

-- от View изберете Character coding, после Auto-detect, след това All [за Netscape 6.x] или Universal [за Netscape 7.x].

Шрифтът Arial Unicode MS поддържа най-добре Unicode. Той е на разположение в продукти на Microsoft като: Publisher 2000, Office 2000 Professional и т.н.

Ако Arial Unicode MS не е достъпен за Вас, можете да ползвате и други шрифтове. Информация за шрифтовете, които поддържат Unicode ще получите като щракнете върху линка Useful resources на URL: www.unicode.org.

Търсене по редна дума Към началото на прозореца

Търсенето по редна дума Ви дава възможност да търсите в списък от азбучно подредени редни думи от библиографския запис. Те са взети от полетата на авторската отговорност, заглавието, предметната рубрика и т.н. Азбучният списък предхожда пълните библиографски записи.

Иницииране на търсене по редна дума:

Необходимо е да напишете дума или фраза и да изберете от падащото меню полето, по което да се извърши търсенето. След това щракнете върху бутона Изпълни. Появява се резултатът от търсенето по редна дума, като изписаната дума или фраза е в началото.

Кратък вид на записа Към началото на прозореца

От списъка от редни думи, може да щракнете върху бутона редни думи, за да видите записите, които съдържат съответната редна дума. Обърнете внимание, че бутонът е активен само при наличието на повече от един запис със съответната редна дума.

Резултат от търсенето по редна дума Към началото на прозореца

Списъкът от редни думи показва броя записи, които имат една и съща редна дума и дава информация за наличието или липсата на кръстосани препратки за редната дума. Щракнете върху подчертаната редна дума, за да видите записите, в които тя съществува. Има три начина, за да получите списък от редни думи:

-- Като използвате функцията "Търсене по редна дума" и изберете полето, в което да се извърши търсенето. Текстът, който въведете при извършване на търсенето по редна дума, ще се появяви на първо място в списъка.

-- Като използвате функцията "Търсене по думи". Когато видите записа в стандартен формат, щракнете върху подчертания таг и ще се отвори прозореца "ALEPH услуги". От него изберете "Търсене по редна дума в текущата БД" и ще получите списък от редни думи. Например, ако сте щракнали върху тага за авторската отговорност, ще получите азбучен списък от редни думи, като избраната редна дума ще бъде на първо място в списъка.

-- Като в списъка от редни думи има кръстосана препратка, кликнете върху подчертания таг и ще получите азбучен списък от редни думи, като избраната редна дума ще бъде на първо място в списъка.

Търсене по думи Към началото на прозореца

Търсенето по думи Ви дава възможност да намерите записи, като въведете дума или думи за извършване на търсенето. Необходимо е да щракнете върху линка "Търсене по думи" от главното меню. Предлагат се пет различни вида търсене: Основно; В повече от едно поле; В повече от една база данни ; Разширено и CCL.

Конструиране на търсенето по думи Към началото на прозореца

При търсенето по думи съществуват следните ограничения:

-- Дължината на заданието е ограничено в рамките на 8 логически (булеви) оператора и/или в 500 символа дължина;

-- Броят на намерените записи не бива да надвишава 5000, а по подразбиране резултатът от търсенето се визуализира в рамките на 1000 записа.

Когато използвате търсене по думи, имате възможност да прилагате методите: логически (булеви) оператори, морфологично пресичане на различни термини (truncation) и маскиране (masking).

Логически (булеви) оператори
ALEPH 500 поддържа следните логически (булеви) оператори AND (и) OR (или) и NOT (не). Ако не се използва никакъв оператор, AND се подразбира. Операторите могат да бъдат изписани на английски език или да се използват следните знаци-символи:
AND = +
AND = &
OR = |
NOT = ~

Морфологично пресичане на различни термини (Truncation)
Имате възможност да изпишете част от дума, като прибавите символите ? или * в края или началото на думата, т.е. извършва се търсене на всички думи, които започват или завършват с изписаната част от думата.
Например:
?ология или *ология
В този случай ще се намерят всички думи, които завършват с -ология в полето, в което търсим. Например: антропология, археология, психология и т.н.
хлоро? или хлоро*
В този случай ще се намерят всички думи, които започват с хлоро- в полето, в което търсим.
Като се използват символите ? или * могат да намерят и думи, които имат различен начин на изписване.
Например:
alumi?m или alumi*m
В този случай ще се намерят всички думи, започващи с alumi и завършващи с m, независимо от това, че според британския правопис се изписва aluminium, а според американския правописа се изписва aluminum.
НЕ Е ВЪЗМОЖНО да бъдат използвани двата символа за truncation едновременно в началото и края на думата.
Например:
НЕ Е ВЕРЕН изразът ?два?
? или * могат да заместят повече от един символ.
Например:
пс?ен или пс*ен
ще се намерят всички записи, които съдържат думи, започващи с пс- и завършващи на -ен, като психичен, психотерапевтичен и т.н.

Кръгли скоби
Кръглите скоби може да използвате при търсене, ако познавате добре кодовете на дефинираните индекси за думи и спазвате правилния синтаксис при формулиране на заданието.
Например:
wti = (strategy or tactics) and wau = (dunnigan and churchill)
ще се намерят всички записи, които съдържат както думата strategy, така и думата tactics в заглавието, и които съдържат едновременно думите dunnigan и churchill в областта на авторската отговорност.

Оператори за близост
Символът %, след който следва цифра без интервал, се поставя между две думи. Той показва, че се търсят записи съдържащи думи, които са отдалечени една от друга. Между тях има други думи, независимо в какъв ред, чиито краен брой се определя от цифрата.
Например:
england %3 ballads
В този случай ще се намерят всички записи, които съдържат едновременно думите еngland и ballads и са отдалечени една от друга с/или до 3 други думи като например:
Ballads of England
England and Her Ballads
Ballads of Merry Old England
Символът !, след който следва цифра без интервал, се поставя между две думи. Той показва, че търсите записи, които съдържат тези думи. Те са отдалечени една от друга с/или до указания чрез цифрата брой думи, в същия ред, в който са изписани.
Например:
ballads !3 england
В този случай ще се намерят всички записи, които съдържат едновременно думите еngland и ballads, разделени са с/или до 3 други думи и еngland винаги е преди ballads като например:
Ballads of England
Ballads of Merry Old England
но в резултата НЯМА да фигурира England and Her Ballads.
ЗАБЕЛЕЖКА: когато се използват оператори за близост, трябва да бъде маркирана задължително опцията Да при отговора на въпроса "Съседни думи ли търсите?".

От-до
Символите > и - се поставят между две думи и чрез тях се търсят записи, в които между двете зададени думи има други думи. Тази техника е много удобна при търсене на записи по година на публикуване. Задължително трябва да се използват символите; в никакъв случай не замествайте с думи "от", "до".
Например:
1993>2003 или 1993-2003

Основно търсене по думи Към началото на прозореца

В полето "Напишете дума или фраза" въведете думите, по които да се извърши търсенето. В полето "Поле, в което да се извърши търсенето" изберете от падащото меню полетата, в които да се извърши търсенето.
Изписването на думите с малки букви (независимо от това, че някои от тях е възможно да са изписани с главни букви в записа) осигурява намирането на всички записи. При дефиниране на търсенето има възможност да се използват логически (булеви) оператори AND, OR и NOT. AND между думите се подразбира. В електронния каталог е възможно използването на AND/OR/NOT като думи (не като логически (булеви) оператори) когато те са част от фраза.
Например:
TIT=gone but not forgotten not в случая е част от заглавие
TIT=gone but not forgotten not в случая е в кавички, за да маркира, че not е логически (булев) оператор
Имайте предвид, че когато отговора на въпроса "Съседни думи ли търсите?" е Да, това означава, че ще се извърши търсене на думите само в указания от Вас ред, т.е. една до друга.

Търсене по думи в повече от едно поле Към началото на прозореца

Предоставена Ви е възможност за търсене по дума в повече от едно поле. Формата трябва да се попълни възможно най-подробно, което ще стесни обхвата на търсене и ще го направи по-резултатно.

Търсене по думи в повече от една база данни Към началото на прозореца

Тази опция Ви се дава възможност да търсите в повече от една база данни по предварително зададени полета (авторска отговорност, заглавие, предметна рубрика, ISBN, ISSN, по всички полета и т.н.).

Разширено търсене по думи Към началото на прозореца

С разширеното търсене се дава възможност да се търси в базата данни по думи. Необходимо е да се използват падащи менюта и да се дефинира начинът на търсене. Отношенията между тези три полета се управлява от логическия (булев) оператор AND.

Търсене чрез използването на Общия команден език (CCL) Към началото на прозореца

С използването на Общия команден език Ви се предоставя възможността да търсите по думи, чрез използването на наколко индекса едновременно. За да бъде осъществено това, е необходимо да сте запознати с CCL кодовете. Те са подробно описани в часта CCL кодовете.

Например:

WRD=(history OR история) AND (bulgaria OR българия)

Ще бъде извършено търсене на записи, които имат в заглавието си думите history или история, заедно с думите bulgaria или българия. След като се щракне върху бутона Изпълни, ще се появи списък с резултат от търсенето.

CCL кодове Към началото на прозореца

Най-често използваните съкращения, които се използват в Общия команден език (CCL) са:

WRD-думи
WAU-думи от полетата на авторската отговорност
WTI-думи от полетата на заглавието
WSU-думи от полетата за предметни рубрики
WPU-думи от подполето за издателство
WYR-думи от подполето за година на издаване


Работа със Списъка с резултатите Към началото на прозореца

В резултат на търсене по редна дума или по думи се появява списък с резултати. Той визуализира не повече от 1000 записа и дава информация за броя записи, които точно отговарят на зададените от Вас условия. Всеки запис в списъка с резултати има пореден номер и може да бъде представен в различни формати.

Имате възможност да използвате два начина, за да се придвижвате по списъка с резултати максимално бързо до желания от Вас запис: с бутоните Към текст, който започва с попълнения текст и Към поредния номер на записа от резултата от търсенето. Тези бутони се намират непосредствено над списъка с резултати.

Списъкът с резултати съдържа много информация. Над него, горе ляво, са показани условията на търсенето. Над тях има бутони, които дават възможност за допълнително стесняване на търсенето. Как да използвате тези възможности може да видите по-долу.

Създаване на подгрупа Към началото на прозореца

За да създадете подгрупа, е необходимо да изберете интересуващите Ви записи от списъка на резултатите, получени при зададеното от Вас търсене, да ги маркирате и да щракне върху бутона Създаване на подгрупа. Електронният каталог ще представи информацията за тази подгрупа от записи във формат "Кратък вид на записа". Подгрупата от записи може да се запази на локалния компютър или да се изпрати по електронната поща. Освен това всеки запис от подгрупата може да се види в "Пълно представяне на записа", когато се щракне върху линка на поредния номер на записа в първа колона #.

Уточняване на търсенето Към началото на прозореца

Чрез уточняване на търсенето имате възможност да прибавите доуточняващи думи към вече извършеното търсене.

За да стесните рамките на търсенето, е необходимо да изберете един от логическите (булевите) оператори AND или NOT. За да ги разширите ползвайте оператора OR.

Имате възможност да търсите във всички полета или да изберете една от предложените възможности за търсене като автор, заглавие, предметна рубрика и т.н. и да се въведе новата дума, по която да се извърши търсенето. Необходимо е да щракнете върху бутона Изпълни, след което ще се види нов резултат.

Филтър Към началото на прозореца

Филтърът Ви дава възможност да определите параметри за стесняване на извършеното търсене чрез употребата на предварително дефинирани показатели (филтри) или да създадете свои такива.

Използване на филтъра като функция
Необходимо е, след като получите резултатите, да щракнете върху бутона Филтър в менюто.
Изберете подходящия за Вас филтър, който да отговаря на изискванията на Вашето търсене. Например: може да създадете подгрупа, която да обедини записите на един език. Ако щракнете върху линка Издания на английски език, ще се получи списък от записите на английски език, които са подгрупа на първоначалното Ви търсене.

Филтри, дефинирани от потребителя
Електронният каталог дава възможност да се използват филтри, които се управляват или формулират от Вас.

Подреждане на данните
Този филтър подрежда данните в зависимост от избраното за търсене поле и попълнения текст. Например, ако сте избрали полето за заглавие и попълните полето "Текст от" с буквата а, а полето "Текст до" с буквата б, електронният каталог ще представи списък от записите, подредени по азбучен ред на заглавията от буквата а до буквата б.

Текст
Тази филтър задължава електронния каталог да търси по Индекс на дума. Например, ако сте избрали полето за заглавие и попълните полето "Напишете текст с думата" български, електронният каталог ще направи списък от записи, които съдържат думата български в заглавието.

Година
Този филтър подрежда всички библиотечни документи, които са публикувани в хронологични граници. Например: ако сте попълнили полето Библ. документи, публикувани от с 1999 и полето До с 2003, то електронният каталог ще направи списък от библиотечни документи, които са публикувани между тези две години.

Създадени библиографски записи след определена дата
Този филтър проверява всички библиографски записи, които са създадени след указана дата, във формат година (4 знака), месец (2 знака), ден (2 знака).

Предварително дефинирани филтри
Предварително дефинирани филтри са тези, които са предварително зададени в електронния каталог.

Нови записи
Този филтър прави списък от библиографски записи, направени или модифицирани през последните 7 дни.

Налични библиотечни документи
Този филтър прави списък от библиотечни документи, които не са заети от читатели и са на разположение в библиотеката за ползване.

От 1980 до 1990 и От 1990 до 2010
Тези филтри правят списък от библиотечни документи, публикувани през периода от 1980г. до 1990г. и от 1990г. до 2010г.

Издания на български език
Този филтър прави списък от библиотечни документи, чиито основен език е българският.

Издания на руски език
Този филтър прави списък от библиотечни документи, чиито основен език е руският.

Издания на английски език
Този филтър прави списък от библиотечни документи, чиито основен език е английският.

Издания на немски език
Този филтър прави списък от библиотечни документи, чиито основен език е немският.

Издания на френски език
Този филтър прави списък от библиотечни документи, чиито основен език е френският.

Подреждане Към началото на прозореца

Електронният каталог може да подреди записите като използава думите, които са попълнени във формата Подреждане на намерените записи. Записите се подреждат в зависимост от следното:

-- колко пъти дадена дума се среща в записа (на записа се присвоява по-висока стойност, ако думата се среща няколко пъти);

-- колко пъти дадена дума се среща в базата данни (на думата се присвоява по-ниска стойност, ако думата се среща много пъти и съответно - по-висока, ако се среща по-рядко);

-- стойността, която е дадена на думата, в зависимост от това, в кое поле от библиографското описание се намира (например: ако думата се намира в областта на заглавието, тя има най-голяма стойност).

ЗАБЕЛЕЖКА: Между всяко поле по подразбиране се прибавя логически (булев) оператор AND.

Сортиране Към началото на прозореца

Можете да сортирате записите, като използвате предварително подготвените за това опции. Освен това, в подредените в таблица "Кратък вид на записите", имате възможност да щракнете върху названието на колоните, които са линкове и в зависимост от това да сортирате получения резултат от търсенето. Например, ако щракнете върху линка "Автор", ще подредите записите по авторска отговорност и, след това, по година.

Пълно представяне на записа Към началото на прозореца

При Пълно представяне на записа можете да видите записите в пет различни формата: стандартен формат, каталожна картичка, формат за цитиране, с наименования на MARC таговете и с MARC тагове.

От стандартния формат имате възможност да видите:

-- списъка от редни думи;

-- други сходни записи - например записи, които имат една и съща предметна рубрика;

-- информация за всеки отделен екземпляр;

-- външни файлове, електронни списания и т.н.

Може да ползвате и следните услуги: търсене в други бази данни; запазване на информацията или изпращане на информацията по електронна поща; отпечатване на страницата, ако щракнете върху съответните бутони над записа.

Екземпляри Към началото на прозореца

За да получите информация за екземплярите в дадена библиотека:

-- в резултата от търсенето щракнете върху подчертания таг в колона Наличност или колона По библ..

или

-- в пълно представяне на записа щракнете върху Всички екземпляри.

Отваря се прозореца, който дава информация за екземплярите към даден библиографски запис.

Предишни търсения Към началото на прозореца

Можете да видите предишните си търсения, да ги използвате за новите си търсения или да ги комбинирате в един резултат.

-- За да видите списъка от предишни търсения е необходимо да щракнете върху Предишни търсения от Главното меню.

-- За да видите дадено предишно търсене щракнете върху бутона преглед.

-- За да изтриете дадено предишно търсене щракнете върху бутона изтриване.

-- За да комбинирате две или повече предишни търсения щракнете върху бутона кръстосване.

Кръстосването Ви дава възможност да работите по различен начин с двойки от предишните търсения. Например, ако търсите литература за Чикаго и после извършите търсене за Илинойс, Може да комбинирате двете търсения, като използвате един от предварително дефинираните логически оператори: and; or; Първо търсене, не второ; Второ търсене, не първо..

Логическите оператори Първо търсене, не второ и Второ търсене, не първо се използват само при кръстосването на две предишни търсения.

Запазване на информацията или изпращането й по електронна поща Към началото на прозореца

След като намерите търсените от Вас записи, имате възможност да ги запазите на твърдия диск на компютъра си или да ги изпратите по ел. поща.

-- Запазване на информация върху твърдия диск или друго устройство на локалния компютър:

От Списъка на резултатите е необходимо да маркирате интересуващите Ви заглавия и да щракнете върху бутона Запазване на информацията или изпращането й по ел.поща. Появява се формата Запазване на информацията или изпращането й по ел.поща. Формата трябва да се попълни без да се попълва полето елекронна поща, след което щракнете върху бутона Изпрати.

-- Изпращане на информацията по електронната поща:

От "Списъка на резултатите" е необходимо да маркирате интересуващите Ви заглавия и да щракнете върху бутона Запазване на информацията или изпращането й по ел.поща. Появява се формата Запазване на информацията или изпращането й по ел.поща. Във формата трябва внимателно да се попълни e-mail адрес, след което да се щракне върху бутона Изпрати.

Затвори ръководството
© 2016 Централна библиотека на БАН